Městský obvod Plzeň 4

Žádosti o informace

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Oficiální název
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Důvod a způsob založení
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení
Telefonní seznam

5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.Případné platby můžete poukázat:
19-2721311/0100
6.Identifikační číslo organizace (IČO).0075370
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).CZ00075370
8.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Seznam hlavních dokumentů.

Rozpočet obvodu
Koncepční dokumenty MO P4
Koncepční dokumenty Města Plzně

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Způsoby podání
10.Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Správní řád
pokud speciální zákon nestanoví jinak
Způsoby podání

11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Správní řád
pokud speciální zákon nestanoví jinak
Způsoby podání
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Formuláře lze získat na všech odborech v pracovní době ÚMO P4.Formuláře dle z. 106:
pro tisk
Formuláře ostatní:
pro online podání
13.Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
1. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
2. Směrnice ÚMO P4 k poskytování informací podle informací č. 106/1999 Sb.
3. Směrnice ÚMO P4 - pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
4. Právní předpisy statutárního města Plzně.
Předpisy jsou k nahlédnutí na odboru PSČO k.č. 13 ÚMO P4.
Nejdůležitější předpisy:
Právní předpisy
15.Sazebník úhrad za poskytování informací.Sazebník úhrad za poskytování informací
16.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zprávy
17.Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.nejsou

Publikace: 6. 6. 2010, aktualizace: 24. 5. 2019, Veronika Nová