Městský obvod Plzeň 4

Poskytnuté informace

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). 

Vyřízené žádosti o informace v roce 2020

Žádost č. 1V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území vaší městské části. Opět se jedná zejména o dva dokumenty – o územní rozhodnutí a stavební… pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2019

Žádost č. 1Žadatel žádá:Statutární město Plzeň, v zastoupení na základě Statutu města Městský obvod Plzeň 4, Mohylová 1139/55, 312 00 Plzeň o poskytnutí informace:kolik správních řízení bylo vedeno odbory Městského obvodu Plzeň 4, zejména pak odborem stavebně správním a investic, který rozhoduje o přestupcích občanů, s fyzickou… pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2018

Žádost č. 1Žádám o informaci, zda Mgr. xxxx, bytem xxxx, bylo Vaším odborem uděleno pověření pro jednání se členy SVJ Radiová 1, 3, 5 Plzeň ve Vašem zastoupení. Výše uvedená se na toto pověření odkazuje v dopisech, rozesílaných některým členům SVJ. Pokud toto pověření bylo vydáno, proč o tom nebyl písemně vyrozuměn výbor SVJ.Odpověď č.… pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2017

Žádost č. 2Žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má… pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2016

Žádost č. 1Prosím o poskytnutí následujících informací:1.       Probíhá v současné době na ÚMO P4 nějaký typ správního řízení (např. stavební řízení či územní řízení) dle zákona č. 183/2006 Sb., které by se týkalo parcely č. 2404/3 a/nebo parcely č. 2449/1, obě k.ú. Plzeň 4?1.a Pokud ano, o jaký typ správních… pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2015

Žádost č. 1:Žádám o zaslání o zaslání smluv (včetně všech dodatků), které (i) obec, (ii) jednotlivé městské části, nebo (iii) jakékoli orgány obce uzavřely se subjekty TSE spol. s r.o., IČ: 15771946, či euroAWK s.r.o., IČ: 43965717. Jedná se zejména o smlouvy nájemní, pachtovní, podnájemní, smlouvy o výstavbě, provozování či… pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2014

Žádost č. 1:Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o počet povolených VHP na území MOP4. Odpověď č. 1:Na základě Vašeho telefonického dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme, že v Městském obvodě Plzeň 4 je k 17.1.2014 povoleno 29 ks VHP. Žádost… pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2013

Žádost č .1 dle zákona 106.docxOdpověď č .1 dle zákona 106.docxŽádost č. 2 dle zákona 106.docxOdpověď č. 2 dle zákona 106Žádost č .3 dle zákona 106.docxOdpověď č. 3 dle zákona 106.docxŽádost č. 4 dle zákona 106.docxOdpověď č .4 dle zákona 106.docxŽádost č . 5 dle zákona 106.docxOdpověď č. 5 dle zákona 106.docx Žádost č  … pokračovat

Vyřízené žádosti o informace v roce 2012

Žádost č.1 - Dům v Plzni, Pod Vrchem 9Odpověď č.1 - Dům v Plzni, Pod Vrchem 9Žádost č. 2 - Písemná forma zápisů ZMO P4Odpověď č. 2 -Písemná forma zápisů ZMO P4Žádost č. 4 dle zákona 106.docxOdpoveď č  4 dle zákona 106.docxŽádost č  5.docxOdpoveď č  5 dle zákona 106.docx  pokračovat