Městský obvod Plzeň 4

Základní informace dle GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

1) Správce

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 1139/55, 312 00 Plzeň (dále jen „ÚMO Plzeň 4“)

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jiří Baumruk - kontaktní údaje - telefon: 378 032 207, e-mail: gdpr@plzen.eu

3) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti ÚMO Plzeň 4 (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci ÚMO Plzeň 4) je přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon. 

4) Při zpracování osobních údajů u ÚMO Plzeň 4 nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5) Osobní údaje jsou ÚMO Plzeň 4 zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem
ÚMO Plzeň 4. 

6) Pokud jsou ÚMO Plzeň 4 zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

a)      požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

b)      požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

c)      požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ÚMO Plzeň 4 jsou nepřesné),

d)     požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich    zpracování,

e)      vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

f)       požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ÚMO Plzeň 4 poskytl/a,

g)      podat stížnost u dozorového orgánu.

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího
ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pořizování audio a video záznamů z kulturních a společenských akcí.

Upozorňujeme účastníky společenských a kulturních akcí pořádaných Městským obvodem Plzeň 4 / Úřadem městského obvodu Plzeň 4, že z konání těchto akcí je pořizován multimediální záznam, který slouží k prezentaci na webových stránkách a v mediálním prostoru. Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že záznam může být dále zpracováván k informovanosti občanů a ve veřejném zájmu.

Pořizování zvukového záznamu ze zasedání ZMO P4

 

 

Upozorňujeme občany, že za účelem informování občanů o průběhu zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 4, je pořizován zvukový záznam zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 4, který se v anonymizované verzi uveřejňuje na internetových stránkách MO Plzeň 4.

Přílohy

Nařízení GDPR(pdf, 952,9 kB)

Publikace: 24. 5. 2018, aktualizace: 4. 12. 2019, Josef Kubát


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany