Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaVolby do EPVolby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil termín konání voleb do Evropského parlamentu. Volby proběhnou ve dnech 24. – 25. května 2019. Volby budou zahájeny v pátek 24. května 2019 ve 14.00 hodin a volební místnosti budou otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den voleb v sobotu 25. května 2019 bude možno hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že:

  • nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019),
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu,
  • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).

V případě, že si volič pro volby do Evropského parlamentu změní svůj trvalý pobyt po
14. 4. 2019, může volit v těchto volbách pouze za předpokladu, že osobně požádá obecní úřad, kde byl dosud veden údaj o jeho trvalém pobytu, o písemné potvrzení skutečnosti, že byl ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vedeném touto obcí, vyškrtnut. Tato povinnost se týká i voličů, kteří se přestěhují v rámci města Plzně z jednoho městského obvodu do jiného. Na základě předložení tohoto písemného potvrzení může volič požádat příslušný úřad, kde má nový trvalý pobyt, do doby uzavření seznamu voličů do Evropského parlamentu (22. 5. 2019 do 16:00) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně může přinést toto potvrzení spolu s doklady prokazujícími právo hlasovat v daném okrsku přímo okrskové volební komisi ve dny hlasování. Bez výše uvedeného písemného potvrzení nebude volič, který se přistěhoval do Plzně do doby voleb do Evropského parlamentu nebo přestěhoval do jiného městského obvodu v Plzni, v těchto volbách moci volit!

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 62/2013 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky.

O vydání voličského průkazu může volič požádat (ode dne vyhlášení termínu voleb do Evropského parlamentu) na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 61, kancelář č. 13:

  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email)
  • osobně v úředních hodinách v kanceláři č. 13 (Po, St 8.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod., Út, Čt, Pá 8.00-12.00 hod., 13.00-14.00 hod.) nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin, nutno doložit občanský průkaz.

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou (pokud o zaslání požádal).

Handicapovaní lidé (voliči), kteří se chtějí voleb zúčastnit si mohou požádat o přenosnou volební schránku před konáním voleb nebo v průběhu voleb. Před konáním voleb stačí zavolat na tel. č. 378 036 614 nebo 378 036 620 a pracovnicím ohlašovny ÚMO P4 svůj požadavek nahlásit (uvede své jméno, příjmení, adresu, podlaží, č. bytu, popř. i svůj telefon).

V průběhu hlasování může o přenosnou volební schránku požádat přímo ve své okrskové volební komisi. Návštěvy u voličů s přenosnou volební schránkou jsou možné pouze na území volebního okrsku. Není možné si návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou objednat do jiné části obvodu či města Plzně.

Hlasovací lístky a pokyny k hlasování budou všem voličům, podle zákona, doručeny na adresu jejich trvalého pobytu, nejdéle 3 dny před konáním voleb, tj. do úterý 21. května 2019.

 

Publikace: 15. 3. 2019, aktualizace: 15. 3. 2019, Josef Kubát