Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaÚřad městského obvodu

Úřad městského obvodu

Úřad městského obvodu tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a další zaměstnanci úřadu městského obvodu. Úřad se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení. Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města či zákonem stanoveno jinak. Úřad pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada uložily.

Tajemnice úřadu městského obvodu organizuje činnost úřadu městského obvodu a je za jeho činnost v samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi obvodu a tajemníkovi magistrátu. Ve vztahu k zaměstnancům je orgánem zaměstnavatele, řídí a kontroluje činnost všech pracovníků v úřadu zařazených, uzavírá a ukončuje jejich pracovní poměr a dává radě návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, stanoví jejich platy a podle zvláštního předpisu a plní další úkoly zaměstnavatele podle pracovně právních předpisů.

Oficiální název / fakturační údaje:

Statutární město Plzeň,
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň,
zastoupené Městským obvodem Plzeň 4
IČO:00075370, DIČ:CZ00075370

Korespondenční adresa:

Statutární město Plzeň,
zastoupené Městským obvodem Plzeň 4
Mohylová 55, 312 00 Plzeň

V souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsou povinnými subjekty města Plzně, které poskytují informace vztahující se k jejich působnosti, orgány územní samosprávy.
V rámci statutárního města Plzně – jako jednotky územní samosprávy – jsou těmito orgány za městský obvod Plzeň 4 Zastupitelstvo městského obvodu Plzen 4, Rada městského obvodu Plzeň 4, starosta a Úřad městského obvodu (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Zakládací listina:

Plzeň byla patrně založena roku 1295 z rozhodnutí krále Václava II. Přesný důvod již není znám, zakládací listina se nedochovala. Obec vznikla odtržením od tehdejší Plzně, dnes Starého Plzence.

Město Plzeň:

Město Plzeň je statutárním územně členěným městem. Svou působnost a pravomoci rozdělilo mezi orgány města Plzně a orgány svých městských obvodů (kterých má 10) obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Plzně. Povinným subjektem ve smyslu zákona o informacích je za město Plzeň vždy ten orgán města nebo jeho městského obvodu, kterému byla Statutem města Plzně svěřena příslušná působnost nebo pravomoc - právnická osoba- povinný subjekt za město Plzeň, městský obvod Plzeň 4

 

Publikace: 6. 6. 2010, aktualizace: 17. 7. 2017, Radek Kolářík


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany