Městský obvod Plzeň 4

Odbor životního prostředí a dopravy

1. úsek úklidu obvodu a údržby zeleně

 • zajišťuje úklid veřejného prostranství, tj. trávníků, chodníků, podchodů, cyklistických stezek, svoz vánočních stromků
 • vyvážení odpadkových košů a košů na psí exkrementy
 • ruční i strojní zimní údržba chodníků
 • výsadba letniček, jarní a podzimní výhrav
 • přebírá pozemky po ukočení prací
 • zadávání a přebírání prací, objednávky, faktury, smlouvy, předávací protokoly s pojené s touto činností
 • zajišťuje komplexní péči o městskou a komunikační zeleň včetně péče o vzrostlé stromy
 • evidence, rozmístění a opravy laviček
 • kontrola odstraňování černých výlepů

2. životní prostředí a ovzduší

V oblasti samostatné působnosti:

 • zadávání a přebírání prací, objednávky, faktury, smlouvy, předávací protokoly s pojené s touto činností
 • agenda čipování psů
 • péče o sochy a pamárníky

V oblasti přenesené působnosti:

 • vydává rozhodnutí k žádosti o kácení dřevin
 • eviduje malé zdroje znečišťování ovzduší a vydává rozhodnutí o jejich zpoplatnění
 • kontrola plnění povinnosti na úseku nakládání s odpady
 • povolování nakládávní s vodami
 • ochrana zemědělského půdního fondu - kontrola stavebníků
 • povolování svodu zvířat, zveřejňování nákaz zvířat, rostlinolékařská péče, řešení stížností ve vztahu ke zvířatům

3. Odpady a dětské prvky

 • zajišťování velkokapacitních kontejnerů na biologický odpad a kontejnerů na separovaný odpad
 • agenda sběrných dvorů
 • zajišťuje místa pro odkládání nebezpečných odpadů
 • vyhledává a likviduje černé skládky
 • evidence a likvidace vraků aut
 • opravy a údržba dětských prvků a pískovišť
 • provádění pravidelných prohlídek dětských hřišť, správa dětských hřišť
 • instalace nových dětských prvků
 • zajišťuje výkon trestu obecně prospěšných prací
 • zajišťování výkonu veřejné služby
 • zadávání a přebírání prací, objednávky, faktury, smlouvy, předávací protokoly spojené s touto činností

Odbor sídlí v Mohylově ulici č. 61

Vedoucí odboru: Ing. Jiří Pouba, tel.: 378 036 680

Publikace: 7. 6. 2010, aktualizace: 10. 3. 2016, Radek Kolářík