Městský obvod Plzeň 4

Odbor stavebně správní a investic

1. stavební úřad

 • vyjadřuje se k vyjadřuje se k územně plánovacím podkladům a zajišťuje stanovisko zastupitelstva městského obvodu k územně plánovací dokumentaci. Po dohodě s městem může některé územně plánovací podklady připravovat;
 • plní úkoly obecného stavebního úřadu v souladu s vyhláškou statutárního města Plzeň č.8 - Statutem města
 • vydává rozhodnutí v souladu se zákonem č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • vede agendu ohlášení stavby, terénní úpravy zařízení a udržovacích prací;
 • vydává územní souhlas dle §96 stavebního zákona;
 • administruje žádosti o spojené územní a stavební řízení;
 • vede agendu stavební řízení, zkrácené stavební řízení a změny stavby před jejím dokončeném pro stavby realizované na území jeho působnosti;
 • přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, případně stanovuje, že jejich provedení vyžaduje stavební povolení;
 • plní úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb vodních děl pro stavby studní pro potřeby jednotlivých fyzických osob a domácností;
 • zajišťuje kolaudační řízení;
 • vydává povolení k užívání stavby, předčasnému užívání stavby, změně v užívání, zkušebnímu provozu, odstranění stavby;
 • vydává rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavků na stavby;
 • shromažďuje územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí včetně projektové dokumentace a jiná opatření týkající se staveb spolu s veškerými souvisejícími písemnostmi do dvou let po jejich vydání, nejpozději do dvou let po kolaudaci stavby a předává je k archivaci stavebnímu archivu odboru stavebně správního MMP;
 • rozhoduje ve věcech, o nichž je dle stavebního zákona oprávněn rozhodovat stavební úřad;
 • plní úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací pro stavby místních komunikací IV.třídy a účelových komunikací
 • vede statistické výkazy o vydaných rozhodnutích
 • zajišťuje kontrolní prohlídky staveb
 • vyměřuje správní poplatky

2. státní stavební dozor

 • vykonává státní stavební dozor nad prováděním, využíváním staveb;
 • dozírá na dodržování ustanovení zákona č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.
 • nařizuje odstraňování staveb;
 • vydává nařízení o neodkladných a zajišťovacích pracích a nezbytných úpravách;
 • nařizuje údržbu staveb, případně vyklizení staveb; opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • provádí šetření k potvrzení existence či neexistence staveb;
 • vyřizuje podněty a stížnosti občanů na území městského obvodu Plzeň 4
 • zajišťuje kontrolní prohlídky staveb;
 • vyměřuje správní poplatky, rozhoduje o přestupcích občanů a deliktech organizací podle zvláštních předpisů;

3.úsek dopravy a komunikací

 • V oblasti samostatné působnosti:
 • předkládá návrhy na opravy místních komunikací
 • V oblasti přenesené působnosti:
 • vydává rozhodnutí k žádosti o zvláštní užívání místních komunikací, tj. výkopové povolení pro liniové stavby, přípojky a umísťování inženýrských sítí a jiného nadzemního nebo podzemního vedení všeho druhu do tělesa pozemní komunikace
 • kontrola splnění podmínek vydaných rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • vydávání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace pro umísťování reklam, kontejnerů, uložení stavebního materiálu, lešení, stánků, zřizování vyhrazeného parkování, pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
 • vydává rozhodnutí o připojování pozemních komunikací a zařazování místních a účelových komunikací
 • vydává stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení
 • vykonává státní dozor nad pozemními komunikacemi v MOP4

1. správa mateřských škol
vykonává komplexní agendu správy mateřských škol na území městského obvodu

2. investice
zabezpečuje přípravu a realizaci investičních akcí podle schváleného plánu investic na kalendářní rok

3. správa a údržba nemovitostí svěřených MO Plzeň 4 dle přílohy č.3 Statutu MP
vykonává správu budov na majetku města svěřeném MO Plzeň 4


 

Publikace: 7. 6. 2010, aktualizace: 19. 4. 2012, Radek Kolářík