Městský obvod Plzeň 4

Odbor sociální

 

Oblast samostatné působnosti:

Vyjadřuje se k programům v sociální oblasti zpracovaných městem
Zabezpečuje agendu zvláštního příjemce důchodového zabezpečení
 
 

Oblast přenesené působnosti: 

Úsek sociálních věcí

Zajišťuje odborné a specializované agendy sociální prevence.
Pracuje s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením
Poskytuje a zprostředkovává neodkladné pomoci osobám v riziku ohrožení
Zajišťuje výkon opatrovnictví zletilých osob omezených ve svéprávnosti
Sleduje kvality a dostupnosti soc. služeb v návaznosti na ostatní sociální ochranné systémy
Posuzuje zabezpečení sociálních potřeb občanů
Zajišťuje pomoc občanům se zdravotním postižením
Zajišťuje komplexní poradenství v sociální oblasti
Mapuje potřeby občanů
Zabezpečuje pohřby osamocených občanů, kteří zemřeli na území m.o. P4

Úsek sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), kurátorství

Zajišťuje péči o ohrožené děti
Provádí funkci opatrovníka nezletilých a mladistvých v řízeních o úpravě poměrů po dobu před rozvodem, po rozvodu, v řízení o úpravách výchovy, výživy a styku, schválení právního úkonu a paternitě.
Podává návrhy na předběžná opatření - umisťování nezletilých dětí a mladistvých do náhradní výchovy
Prošetřuje rodinné poměry nezletilých dětí na dožádání jiných úřadů a soudů
Provádí kontroly v rodinách, kde byl nařízen dohled nad výchovou
Podává návrhy soudům na výchovná opatření, na záhájení soudního řízení ve věcech paternity
Zastupuje děti a mladistvé při jednáních na úřadech
Provádí návštěvy dětí v dětských domovech a zařízeních pro výkon ústavní výchovy
Vykonává funkci kurátora pro děti a mládež
Účastní se trestního, případně přestupkového řízení proti mladistvým
Zajišťuje péči o děti propuštěné z ústavní nebo ochranné výchovy
Projednává hlášení škol a dalších institucí které se týkají nezletilých
Poskytuje poradenské služby rodičům nezletilých a mladistvých
 

 

Vedoucí odboru : PaedDr. Jaroslava Hrabáčková č.tel. : 37 803 6660

-  pracoviště  Mohylová 55, Plzeň , č.tel :  37 803 6660 – 67
-  odloučené pracoviště  Mohylová 61, Plzeň, č. tel. 37 803 68 - 71

 

 

 

Publikace: 5. 1. 2012, aktualizace: 6. 2. 2019, Veronika Nová