Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaÚřad městského obvoduOrganizační strukturaOdbor právní, správních činností a organizační

Odbor právní, správních činností a organizační

1.      kontrola smluvních podmínek z uzavřených smluvních vztahů

 

2.      poskytování dílčích právních služeb

 

3.      pokladny

-          zabezpečuje příjmovou a výdajovou pokladní službu

-          provádí pokladní manipulace s peněžní hotovostí

-          vyplácí odměny zastupitelům MO P4 a členům dalších poradních orgánů RMO P4 a ZMO P4

-          výdej stravenek a cenin

 

4.      hospodaření s majetkem MO Plzeň 4

-          zajišťuje správu a hospodaření s movitým majetkem UMO P4

-          provádí drobnou údržbu majetku úřadu městského obvodu

-          pořizování a evidence majetku JSDH, včetně vedení rozpočtu

-          pořizování a evidence majetku D-Klubu, včetně vedení rozpočtu

-          dle požadavků odboru sociálního pořizování a evidence majetku pro OSPOD, včetně vedení rozpočtu

 

5.       agenda samosprávy

-          koordinuje přípravu zasedání Rady a Zastupitelstva MO P4 po stránce kompletace podkladů a přípravy návrhů usnesení

-          kontroluje právní správnost návrhů usnesení a podkladů pro jednání RMO, ZMO

-          zabezpečuje jednání Rady a Zastupitelstva MO P4 po stránce materiální a organizační

-          zajišťuje vyhotovení zápisů a usnesení z jednání Rady a Zastupitelstva MO P4, umožňuje nahlížení do usnesení RMO a ZMO P4 a zápisu ZMO P4

-          zajišťuje evidenci usnesení a zápisů Rady a Zastupitelstva MO P4 a zápisů z jednání komisí RMO P4 a výborů ZMO P4

-          zajišťuje distribuci materiálů z Rady a Zastupitelstva MO P4 podle rozdělovníku

-          prostřednictvím pověřené pracovnice udržuje aktuální seznam zastupitelů MO P4, zastupitelstva MP P4 a seznam komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, včetně jmenného seznamu členů

-          zodpovídá za plnění rozpočtu fondu vedení MO P4

 

6.      podatelna, ústředna, vrátnice

-          vede podatelnu ÚMO Plzeň 4

-          zajišťuje správu úřední desky Úřadu městského obvodu

-          přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje písemnosti a zásilky v Úřadě městského obvodu Plzeň 4

-          vede evidenci doručené a odeslané pošty

-          provádí archivační práce, vede spisovnu

-          zajišťuje kopírovací práce pro občany

-          podává základní informace občanům

 

7.      evidence obyvatel, volby

-          zajišťuje volby do zákonodárných sborů a zastupitelstev krajů, města a městských obvodů po stránce materiální, technické a organizační, vede evidenci voličů dle platných zákonů

-          plní úkoly obce k zabezpečení referenda, ve smyslu příslušné legislativy

-          zabezpečuje po stránce organizační a technické sčítání lidu, domů a bytů ve spolupráci s orgány Českého statistického úřadu

-          na úseku ověřování listin a podpisů na listinách plní úkoly podle platných předpisů v plném rozsahu

-          na úseku evidence obyvatel plní úkoly podle platných předpisů v plném rozsahu

-          zajišťuje zpracování změnových sestav evidence obyvatel

-          plní úkoly v oblasti veřejných sbírek

-          vykonává agendu CzechPoint

-          vede evidenci a vyřizování stížností (předaných k vyřízení odboru)

 

8.      agenda přestupků

-          zajišťuje přestupkové řízení

v I. stupni ve věcech, které spravuje

v I. stupni ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, proti majetku a proti občanskému soužití (svěřuje přímo zákon č. 200/1990 Sb. o přestup­cích)

v I. stupni ve věcech tzv. ostatních přestupků, pokud k jejich projednávání nejsou zmocněny jiné správní orgány

-          zpracovává zprávy o pověsti občanů pro Policii ČR a soudy

-          zajišťuje v prvním stupni řízení o správních deliktech dle nařízení statutárního města Plzně č. 7/2013, o omezení pochůzkového a zákazu podomního prodeje, jakož i řízení o dalších deliktech svěřených do působnosti odboru PSČO ÚMO P4

 

9.      agenda pohledávek

-          vymáhá úhradu pohledávek z přestupkového a správního řízení vedených odbory ÚMO P4

-          vymáhá úhradu pohledávek-samospráva

-          připravuje podklady pro exekuce

-          provádí exekuce dle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

-          komunikace s institucemi a exekučními orgány při exekučních řízení

-          komunikace s právní kanceláří při vymáhání

-          přihlašuje pohledávky do dědického řízení, exekučního řízení, insolvenčního řízení, podává exekuční návrhy, na základě řádně a včas předaných podkladů

-          rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně (dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.)

 

10.  úkoly v oblasti požární ochrany, krizového řízení, protipovodňové ochrany, BOZP

-          spolupracuje s orgány města při zajišťování připravenosti MO na krizové situace a mimořádné události

-          zabezpečuje prověřování a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a dodržování bezpečnostních postupů

-          dbá na zpracování předepsané dokumentace požární ochrany a vnitřních předpisů (týká se budov svěřených do péče MO P4)

-          zřizuje ohlašovny požárů

-          vede přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, kromě zdrojů, které jsou ve správě příspěvkových organizací

-          plní úkoly zřizovatele vůči JSDH MO P4

-          zajišťuje plnění úkolů MO P4 na úseku krizového řízení, na úseku požární ochrany, protipovodňové ochrany a BOZP

-          zpracování povodňového plánu městského obvodu,

 

11.  dále odbor zajišťuje:

-       plní úkoly podle platných předpisů při uplatňování práva shromažďovacího

-       eviduje žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

-       vede Sbírku zákonů ČR k nahlédnutí občanům

-       provoz služebních vozidel, zajišťuje dopravu ÚMO P4

-       vede agendu autodopravy vozidel ÚMO

-       zajišťuje drobné opravy budov úřadu městského obvodu a D-klubu

-       zajišťuje agendu pojmenování nových ulic a veřejných prostranství a provádí jejich označení

-       vede rozpočet na Doubravecké listy

-       vede rozpočet na prezentaci obvodu

-       zajišťuje úklid budov ÚMOP4 (Mohylová 55, Mohylová 61)

 

Publikace: 7. 6. 2010, aktualizace: 11. 1. 2017, Veronika Nová