Městský obvod Plzeň 4

Nebytové prostory

Městský obvod má ve svých kompetencích právo hospodařit s volnými nebytovými prostory.

V případě zájmu o jakýkoliv NP je nutno na ÚMO Plzeň 4 doložit tyto údaje:

 - vlastní písemnou žádost s uvedením, o který nebytový prostor máte případně zájem ( uvést adresu a číslo domu )
 - podnikatelský záměr
 - uvedení jména ( názvu organizace ), přesné adresy, IČ, DIČ
 - zástupce firmy, který je oprávněn za ni jednat a podepisovat 
 - kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
 - cenovou nabídku Kč/m2 /rok
 - telefonické spojení na oprávněnou osobu, popřípadě  e-mailovou adresu
 - čestné prohlášení, že vůči městu Plzeň nemáte žádné dluhy či nedoplatky

K žádosti musí být přiložen tiskopis souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů ( zákon č. 101 / 2000 Sb. )
Tuto žádost pak předejte na Finanční odbor ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň.  

Pozn: V současné době nejsou na území MO Plzeň 4 žádné volné nebytové prostory.

Publikace: 6. 6. 2010, aktualizace: 6. 6. 2010, Radek Kolářík