Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVýběrové řízení - úředník/úřednice -referent/ka sociálně-právní ochrany dětí

Výběrové řízení - úředník/úřednice -referent/ka sociálně-právní ochrany dětí

Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

úředník/úřednice -referent/ka sociálně-právní ochrany dětí v Sociálním odboru ÚMO Plzeň 4

 • platová třída 11 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Rámcová pracovní náplň:

 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí

Kvalifikační a odborné požadavky:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání, které je v souladu s § 110, odst. 4, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - část rodinné právo, z. č. 500/2004 Sb., správní řád a další zákony a předpisy týkající se činnosti SPOD; vše v platném znění,
 • praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti k výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí výhodou,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků,
 • řidičský průkaz B a aktivní řízení motorového vozidla,
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC,
 • psychická odolnost, komunikační schopnosti na vysoké úrovni, samostatnost,
 • občanská bezúhonnost.

Nabízíme: 

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku,
 • odborný profesní růst,
 • výhody sociálního charakteru.

Datum nástupu: 1.6.2021 nebo dle dohody.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail adresa, datum a podpis.
K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno nahradit čestným prohlášením), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení OSPOD + příjmení uchazeče“ přijímá do 19.5.2021 do 17.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň.
Bližší informace na tel. čísle: 378 036 660, 724 602 745
Další informace:
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Pozvánky k výběrovému řízení budou rozesílány e-mailem. Vyrozumění o výsledku výběrového řízení včetně poskytnutých dokumentů bude uchazečům zasláno zásilkou do vlastních rukou.

čj. UMO4/04482/21
4.5.2021

Publikace: 4. 5. 2021, aktualizace: 4. 5. 2021, Josef Kubát


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany