Městský obvod Plzeň 4

Zápisy do MŠ

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. května 2019

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou 5. roku věku k 31. 8. 2019. 

Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Naopak se nevztahuje děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.

 

Město pro zápisy do MŠ využije elektronickou aplikaci na www.mszapis.plzen.eu jako v minulých letech. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných MŠ. Pro zápis do MŠ je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznou na uvedené webové stránce, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

 

Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, bude na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou. Stejně tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané MŠ.

 

 

 

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň

v souvislosti s využitím aplikace el. podpory zápisů do MŠ

 

1)      spádové – 5ti letí či starší

2)      spádové – 4letí

3)      spádové – 3letí

4)      spádové – 2letí*

5)      nespádové z Plzně – podle věku v pořadí od nejstaršího

6)      mimoplzeňští

7)      kritérium sourozenec**

8)      možnost přijmout dítě dle jeho závažné individuální situace – není bodově hodnoceno

 

 

*) Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

 

**) Sourozenec již navštěvuje školu, kam je přihláška podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019 – zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou věku 3let do 31. 8. 2019.

 

Děti jednoleté (nedovrší věku 2 let do 31. 8. 2019) nebudou přijímány.

 

spádové děti = děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu podle obecně závazné vyhlášky č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

 

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:

Kontaktní místa jsou zřízena pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k Internetu nebo tiskárně.

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor správy majetku
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č. dveří 303, Mgr. Michaela Přibylová, tel.: 378 036 092, č. dveří 310, Ing. Eva Štědrá, tel.: 378 036 190

Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic 
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, č. dveří 2, Jana Grossová, tel. 378 036 621, č. dveří 5, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650

Úřad městského obvodu Plzeň 5, Odbor sociální
Prvomájová 100, 330 31 Plzeň-Křimice, Bc. Lenka Stulíková, tel.: 378 036 803

Úřad městského obvodu Plzeň 6, Odbor daní a poplatků
Klatovská 243, 321 00 Plzeň-Litice, paní Martina Draská, tel.: 378 036 825 

Úřad městského obvodu Plzeň 10,
K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň-Lhota, paní Blanka Strejcová, tel.: 378 036 896 (v době nepřítomnosti Mgr. Oldřich Vorálek, tel.: 378 036 893)

Mateřské školy
Dle úředních hodin stanovených jednotlivými školami. Bližší informace získáte buď přímo v dané MŠ nebo na jejich webových stránkách.

 

S problematikou přijímacího řízení do MŠ se kdykoli obraťte na výše uvedené kontaktní osoby.

 

Publikace: 14. 3. 2019, aktualizace: 14. 3. 2019, Josef Kubát