Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaVolby do EPVoličské průkazyInformace k voličským průkazům pro volby do Evropského parlamentu

Informace k voličským průkazům pro volby do Evropského parlamentu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je 17. 5. 2019.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Voličský průkaz vydává také zastupitelský úřad a to voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 62/2013 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky.

O vydání voličského průkazu může volič požádat (ode dne vyhlášení termínu voleb do Evropského parlamentu) na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 61, kancelář č. 13:

§     písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email)

§     osobně v úředních hodinách v kanceláři č. 13 (Po, St 8.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod., Út, Čt, Pá 8.00-12.00 hod., 13.00-14.00 hod.) nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin, nutno doložit občanský průkaz.

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou (pokud o zaslání požádal).

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. 

 

 

Publikace: 17. 4. 2019, aktualizace: 17. 4. 2019, Josef Kubát