Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místaVýběrové řízení - úřednice/úředník - agenda projednávání přestupků

Výběrové řízení - úřednice/úředník - agenda projednávání přestupků

Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

úřednice/úředník - agenda projednávání přestupků

 • zařazené/ho v Odboru právním, správních činností a organizačním ÚMO Plzeň 4
 • platová třída 10 (v souladu s NV č. 341/2017 Sb.)

Rámcová pracovní náplň:

 • zajišťování přestupkového řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Kvalifikační a odborné požadavky:

 • vzdělání VŠ v magisterském studijním programu v oboru právo, případně VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti 
 • praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku přestupků výhodou
 • znalost příslušné legislativy vítána (zejména zák.č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů)
 • znalost práce s textovým editorem a psaní na klávesnici na úrovni státní zkoušky
 • časová flexibilita, komunikační schopnosti na vysoké úrovni, samostatnost
 • občanská bezúhonnost

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku
 • odborný profesní růst
 • výhody sociálního charakteru

Datum nástupu: 1.12.2019 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon, datum a podpis.
K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno nahradit čestným prohlášením), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení PŘESTUPKY + příjmení uchazeče“ přijímá do 24.10.2019 do 12:00 hod. Úřad městského obvodu Plzeň 4, podatelna, Mohylová 55, 312 64 Plzeň.

Bližší informace na tel. čísle: 378 036 610, 724 602 744, 378 036 607, 725 754 424, 378 036 606,
Č.j.: UMO4/13231/19
8.10.2019

Publikace: 8. 10. 2019, aktualizace: 8. 10. 2019, Josef Kubát