Městský obvod Plzeň 4
ÚvodVýběrové řízení - úředník/úřednice - referent/ka na úseku dopravy

Výběrové řízení - úředník/úřednice - referent/ka na úseku dopravy

Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

úředník/úřednice - referent/ka na úseku dopravy v Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

 • platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Rámcová pracovní náplň:

 • zajišťování agendy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
 • výkon silničního správního úřadu a státního dozoru, správní řízení ve věcech přestupků,
 • souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích.

Kvalifikační a odborné požadavky:

 • vzdělání ÚSO,
 • praxe ve veřejné správě v daném oboru výhodou,
 • zvláštní odborná způsobilost v odpovídajícím zaměření ve smyslu z.č. 312/2002 Sb. výhodou,
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC,
 • splnění požadavků dne § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a aktivní řízení motorového vozidla,
 • komunikační schopnosti na vysoké úrovni, samostatnost, časová flexibilita,
 • občanská bezúhonnost.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku,
 • odborný profesní růst,
 • výhody sociálního charakteru.

Datum nástupu: 1.7.2020 nebo dle dohody.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail adresa, datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno nahradit čestným prohlášením), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení ŽPD + příjmení uchazeče“ přijímá do 2.6.2020 do 14.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň.
Bližší informace na tel. čísle: 378 036 680, 604 347 653.

Další informace:
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Pozvánky k výběrovému řízení budou rozesílány e-mailem. Vyrozumění o výsledku výběrového řízení včetně poskytnutých dokumentů bude uchazečům zasláno zásilkou do vlastních rukou.

čj. UMO4/05868/20
18.5.2020

Publikace: 18. 5. 2020, aktualizace: 18. 5. 2020, Josef Kubát